Ambasadorzy Symbiosis

AMBASADORZY SYMBIOSIS


Noty o ambasadorach (w kolejności alfabetycznej):


Zbigniew Bochniarz - dołączył do Evans School jako profesor wizytujący w 2007.
Jego nauczanie i badania koncentrują się na mikroekonomii konkurencyjności, strategii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomicznym, środowiskowym i socjalnym aspekcie zrównoważenia podczas procesów transformacji w krajach postkomunistycznych. Zbigniew Bochniarz zyskał tytuł Profesora Honorowego na wielu uczelniach europejskich i zagranicznych oraz otrzymał wiele nagród za swoje osiągnięcia m.in. 2006 University of Minnesota President’s Award for Global Engagement.

Zbigniew Bochniarz jest sponsorem Center for Nations in Transition w Instytutucie Humphrey Spraw Publicznych, gdzie został liderem międzynarodowym w projektowaniu i dostarczaniu programów pomocy do Środkowej i Wschodniej Europy w obszarze edukacji, środowiska i instytucjonalnych reform dla zrównoważonego rozwoju.
Zbigniew Bochniarz otrzymał doktorat i Master z Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Otrzymał również honorowy doktorat (Doctor Honoris Causa) od Miskolc University na Węgrzech.Janusz Cichoń - polityk i samorządowiec, nauczyciel akademicki, od 2007 poseł na Sejm.
Ukończył studia z zakresu ekonomiki rolnictwa na Wydziale Rolnictwa Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (magister inżynier rolnictwa). Uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W 1985 rozpoczął pracę na Wydziale Nauk Ekonomicznych obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Brał udział jako wykładowca w programach MPA (prowadzonym wspólnie z University of Minnesota) oraz MBA (prowadzonym wspólnie z New Brunswick University). Prowadzi również wykłady w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Jest autorem oraz współautorem około 50 artykułów i opracowań naukowych dotyczących m.in. demografii oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Prezesuje Polskiemu Towarzystwu Ekonomicznemu w Olsztynie.
W latach 1996–1998 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Olsztyn, następnie jego prezydenta (1998–2001). 
Prywatnie zajmuje się m.in. pszczelarstwem.

Lee Feinstein - Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce - nominowany na stanowisko 20 lipca 2009 roku,  jest 25. Ambasadorem USA w Polsce. Ambasador Feinstein zajmował szereg stanowisk wysokiego szczebla w amerykańskim Departamencie Obrony i Departamencie Stanu. Był między innymi dyrektorem ds. planowania polityki, doradzając w kwestiach celów i zadań strategicznych w obszarze polityczno-wojskowym. Podczas kampanii prezydenckiej Senator Hillary Rodham Clinton pełnił w jej ekipie stanowisko dyrektora ds. bezpieczeństwa narodowego, a w czasie wyborów był niezależnym doradcą prezydenta Baracka Obamy ds. polityki zagranicznej. Po wyborach pracował w prezydenckiej ekipie na okres przejściowy, a następnie pełnił wysoką funkcję doradczą w biurze Sekretarz Stanu Hillary Clinton.

Maciej Gajęcki - Profesor UWM w Katerze Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz UWM w Olsztynie. Promotor wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.  W ramach projektu badawczego, opracował razem z grupą naukowców metodę wykrywania obecności mikotoksyn, głównie pochodnych zearalenonu w surowicy krwi świń karmionych skażonymi paszami. Metoda ta jest oparta na kolumnach powinowactwa immunologicznego. Prywatnie koneser-amator win.

Ryszard Górecki - studia w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1993 r. w wieku 42 lat.
Pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki (1996-1999). Uczestnicząc aktywnie w procesie tworzenia UWM - został jego pierwszym rektorem. W 2003 ponownie wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.
Działalność naukowa obejmuje fizjologię roślin w ujęciu całościowym. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Małgorzata Górska - rzecznik ds. polityki ochrony przyrody w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków
Polska działaczka, zaangażowana w działania na rzecz obrony środowiska naturalnego, współorganizatorka kampanii w obronie Doliny Rospudy zagrożonej planami budowy drogi ekspresowej Via Baltica.
Za swoją działalność została w 2010 r. uhonorowana, jako druga osoba z Polski, Nagrodą Goldmanów, jedną z najważniejszych światowych nagród w dziedzinie ochrony środowiska, zwaną ekologicznym Noblem. Przyznano jej też krajowe wyróżnienia, np. tytuł ambasadora Rzeczypospolitej Ptasiej (inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus") w roku 2011 i w tym samym roku Laur "Najlepszym z Najlepszych" (odznaczenie przyznawane przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego).

Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyn – polski samorządowiec, w latach 2001–2007 wiceprezydent Olsztyna. Od 9 marca 2009 prezydent Olsztyna. Absolwent Technikum Budowlanego w Olsztynie, a następnie Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 80. i 90. XX wieku był wykładowcą ART, a następnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 1987 uzyskał stopień doktora nauk technicznych ze specjalnością w zakresie budownictwa. W 2008 minister rozwoju regionalnego powołał go na eksperta w dziedzinie budownictwo, infrastruktura mieszkaniowa i prawo budowlane.

Zbigniew Jakubiec - absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Przyrodniczych (1964); w 1987 doktorat, w 2003 habilitacja. 1964-1965 pracownik Leśnego Zakładu Doświadczalnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1965-1972 Instytutu Zoologii i Muzeum Przyrodniczego UWr, od 1972 Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Stacja Dolnośląska. Od 1970 członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody Pro Natura, w 1993 prezes. Od 2006 wykładowca na Wydz. Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 140 publikacji naukowych.

Jan Karetko - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie od marca 2006 roku. Jest absolwentem Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Zanim został Dyrektorem RDLP w Olsztynie przez 14 lat pracował jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark. W latach 1988–1990 był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie, a następnie jako zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Olsztyn. Wcześniej przez 18 lat był leśniczym w Nadleśnictwie Jedwabno. Jan Karetko jest członkiem prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Aktywnie działa też w Polskim Towarzystwie Leśnym. Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Dyrektor RDLP w Olsztynie przewodniczy też Radzie Społeczno-Naukowej Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zasiada także w Radzie Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jan Karetko ma dwóch dorosłych synów. Jest też dziadkiem.

Andrzej Koncicki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność choroby zakaźne, choroby ptaków, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Chorób Ptaków na tymże wydziale, prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych.

Maria Mellin - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalny Konserwator Przyrody. Ukończyła Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Autorka i współautorka wielu prac na temat kormorana, żurawia i obszarów chronionych. Przez wiele lat prowadziła badania dotyczące kormorana czarnego. Członek Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Kormorana. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. W latach 1999-2008 pełniła funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, od 2008 do 2010 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. W 2007 roku dzięki jej zaangażowaniu i poparciu projekt sieci ośrodków rehabilitacji zwierzą został przedstawiony gronu osób prowadzących ośrodki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Od tego czasu systematycznie wspiera rozwój współpracy i dialogu w tej dziedzinie.

Elżbieta Samorek-Salomonowicz – Kierownik Pracowni Diagnostyki Chorób Wirusowych Drobiu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Jest członkiem Rady Naukowej VII kadencji i Komisja Oceny Kwalifikacji Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych. Profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalistka z zakresu chorób ptaków, jako pierwsza prowadziła badania nad ptasią grypą w trakcie wybuchu jej epidemii.

Jacek Szydło - Skończył zootechnikę na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od 1991 roku piastuje stanowisko wójta gminy Dywity w województwie warmińsko-mazurskim. Obecna kadencja jest jego piątą. Członek Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” oraz Rady Fundacji Prymus.

Anna Wójcik - profesor na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Rozprawę habilitacyjną pisała na temat: „Wpływu podawania kurczętom brojlerom chromu lub ziół na ograniczenie niekorzystnych skutków obrotu przedubojowego „. Bierze udział w projekcie realizowanym w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu: „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Julian Żołnierkiewicz - ksiądz infułat, doktor socjologii, wieloletni wykładowca Filii olsztyńskiej Papieski ej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Wieloletni proboszcz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Nowa Epoka” w Olsztynie, które stworzyło szpital dla kotów w olsztyńskim schronisku dla zwierząt. Laureat statuetki „Przyjaciel Zwierząt” przyznawanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 
Archiprezbiter olsztyński, emerytowany Członek Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsulatorów, członek Rady ds. Ekonomicznych, Rady Duszpasterskiej oraz Archidiecezjalnej Komisji Sztuki, opiekun Warmińskiego Klubu Katolików, asystent kościelny NSZZ „Solidarność”, Rodziny Katyńskiej, Światowego Związku AK i Stowarzyszenia „Pomoc dzieciom”. W 1992 roku mianowany przez papieża Jana Pawła II protonotariuszem apostolskim supra numerum.

Comments