KONFERENCJA 2011

W dniach 25-26 listopada 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się druga z cyklu, a pierwsza międzynarodowa konferencja realizowana w ramach Projektu Symbiosis
Projekt ten ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) -  pionierskie na skalę naszego kraju rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros, którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

Już w 2007 roku, za pośrednictwem i z poparciem ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie – Pani Marii Mellin, Fundacja Albatros wyszła z propozycją  współpracy do osób prowadzących ośrodki w naszym regionie. Projekt ewoluuje i rozwija się. W tym roku pragniemy skonfrontować naszą koncepcję z szerokim gronem specjalistów. Ważnym krokiem w tym kierunku będzie listopadowa konferencja.  Ujęcie tematu działalności ośrodków rehabilitacji zwierząt w kontekście edukacji przedstawia złożoność zagadnienia z jakim chcemy się zmierzyć. W naszym rozumieniu bowiem, ośrodki rehabilitacji mogą być ważnym narzędziem budowania wrażliwości i świadomości ekologicznej. Oczywiście pod warunkiem odpowiedniego wykorzystania ich potencjału, a co za tym idzie, najpierw, ustalenia odpowiednich standardów ich funkcjonowania. Stąd pragniemy, aby konferencja rozpoczęła pracę grup roboczych, które przez kolejny rok dopracują wytyczne i standardy dotyczące sposobu zarządzania i funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce. Rehabilitacja pacjentów tych placówek jest bowiem podstawowym celem istnienia ośrodków, zaś profesjonalizacja ich działania i wprowadzenie nowych standardów, mogą pozwolić w przyszłości na wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego.

Na te tematy właśnie pragniemy rozpocząć szeroką dyskusję.

Od początku realizacji projektu przyłączyło się do naszej idei szereg partnerów merytorycznych, na czele z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym  Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie i Białymstoku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i lokalnymi władzami samorządowymi. Współpracują z nami parki narodowe i krajobrazowe oraz szereg nadleśnictw.

I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.

Cele krótkookresowe konferencji: 
1. Zapoczątkowanie dyskusji na temat edukacji ekologicznej opartej o działalność ORZ w Polsce. 
2. Stworzenie grup roboczych dla opracowania zagadnień związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce i rozpoczęcie ich prac: 
- zdefiniowanie problemów 
- wykorzystanie rozwiązań sprawdzonych zagranicą 

         Cele długookresowe: 
1. Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce. 
2. Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce. 
3. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych: 
- Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych) 
- Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji) 
- Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ) 
- Grupa ds. finansowania sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)

Patronat honorowy nad konferencją objął Główny Lekarz Weterynarii, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Prezydent Miasta Olsztyna.

Współorganizatorem wydarzenia była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.

Konferencję poprzedził warsztat prowadzony przez Edwarda Clarka - współzałożyciela i Prezydenta Wildlife Center of Virginia - partnera Fundacji Albatros w realizacji Projektu Symbiosis.