KONFERENCJA 2012


W dniach 19-20.06.2012 odbyła się II Międzynarodowa Konferencja poświęcona Ośrodkom Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, zorganizowana przez Fundację Albatros oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, Mecenat Publiczno-Prywatny pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Miasta Olsztyn, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ambasady Stanów Zjednoczonych, Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Na konferencji poruszano zagadnienia związane z tworzeniem, organizowaniem, funkcjonowaniem oraz rolą Ośrodków Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Spośród gości zagranicznych byli przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Estonii Pan Madis Leivits (Estonian Found for Nature) oraz Kadri Veski, Włoch – Pan Gianluca Bedini (CRUMA) oraz Belgii – Pan Claude Velter (Wildlife Rescue Centre Ostend). Przedstawiali prowadzone przez siebie ośrodki oraz opowiadali o podstawach prawnych prowadzenia takich miejsc, sposobach ich finansowania i zarządzaniu oraz organizacji.


        W trakcie dwudniowych obrad, w których wzięło udział 132 osoby, powstał zespół, którego celem jest praca nad utworzeniem Minimalnego Standardu dla Ośrodków Rehabilitacji w Polsce. 


II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 NT. DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW REHABILITACJI ZWIERZĄT DZIKICH W POLSCE


19-20 czerwca 2012

II Międzynarodowa Konferencja „Ośrodki Rehabilitacji Zwierząt Dzikich” jest realizowana w ramach europejskiego Projektu Symbiosis. Projekt ten ma na celu wypracowanie nowoczesnych rozwiązań dla edukacji ekologicznej w Polsce opartych na działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt (ORZ). Jego istotną składową jest sieć ośrodków rehabilitacji zwierząt (SOR) - pionierskie na skalę naszego kraju rozwiązanie zaproponowane przez Fundację Albatros - którego celem jest zwiększenie efektywności działania poszczególnych placówek poprzez system współpracy i jednolity program działania oraz finansowania.

I Międzynarodowa Konferencja „Ośrodek rehabilitacji zwierząt nowoczesnym narzędziem edukacji”, która odbyła się w dniach 25-26 listopada 2011 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, okazała się wielkim sukcesem i bezprecedensowym krokiem milowym w rozwoju współpracy ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce i ich współdziałania z instytucjami partnerskimi. Inicjatywa ta przyniosła wiele inspiracji i pomysłów oraz zaowocowała powstaniem czterech grup roboczych zajmujących się  problemami funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt na wielu płaszczyznach. Stała się również bardzo ważnym wydarzeniem w rozwoju SOR i nawiązaniu społecznego dialogu na temat innowacyjnych kierunków edukacji ekologicznej w Polsce.

 

CELE KONFERENCJI

Do strategicznych celów Konferencji należą m.in. przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt, stworzenie konsorcjum naukowego dla realizacji projektów badawczych, a także opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ, opracowanych przez grupy robocze.

Cele krótkookresowe konferencji:

Podsumowanie dotychczasowych efektów pracy grup roboczych w celu opracowania rozwiązań związanych z funkcjonowaniem ORZ w Polsce

Przedstawienie wypracowanych rozwiązań i propozycji dla ORZ

Budowa konsorcjum naukowego dedykowanego realizacji projektów badawczych, związanych z działalnością ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.

Cele długookresowe:

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi edukacji w oparciu o funkcjonowanie ORZ w Polsce.

Kampania informacyjna dotycząca działalności ORZ w Polsce

Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dla ORZ powstałych w wyniku prac grup roboczych:

I. Grupa ds. naukowych (wykorzystanie potencjału ORZ do badań naukowych)

II. Grupa ds. zootechnicznych (wypracowanie standardów technicznych dla ORZ w Polsce, dających możliwość skutecznej rehabilitacji zwierząt i edukacji)

III. Grupa ds. edukacji i promocji (wypracowanie systemu i narzędzi edukacyjnych w oparciu o potencjał ORZ)

IV. Grupa ds. finansowania i rozwiązań prawnych dla sieci (opracowanie rozwiązań systemowych i wieloletniego planu pozyskiwania funduszy dla SOR)

 

 

19th -20 th of June 2012

 

The 2nd International Conference on Activity of the Wild Animal Rehabilitation Centers in Poland.

 

The registration ( until 18th of June):

If you would like to register to the conference you can download the registration form he link above

Please fill the form in and send it back to the: info@falbatros.pl

 

The 2nd International Conference „Wild animal rehabilitation centers” is realized as a part of  the Symbiosis Project. The goal of this projects is to establish novel solutions for raising environmental awareness in Polish society based on the activity of wild animal rehabilitation centers (WARC).A crucial link of this system is the Rehabilitation Center Network (RCN), which is a pioneer solution proposed by the Albatros Foundation. The RCN is aimed at enhance the effectiveness of individual wildlife conservation facilities via cooperation system, uniform set of procedures and unified funding.

The 1st  International Conference “ The rehabilitation center as a modern tool of education” which has occured on the 25th and 26th of November 2011 in the Conference Center of the Warmia and Mazury University, became a great success and a major progress in the cooperation between the wildlife rehabilitation centres in Poland and also between the rehabilitation centers and their partner institutions. This initiative brought a lot of new ideas and has resulted in a creation of four working groups aimed at a many problems of the wild animal rehabilitation centers in Poland. It became also a very important event in the development of RCN ( Rehabilitation Center Network) and reference of the social dialogue on the innovative ecological education in Poland.

The purposes of the conference :

The strategic objectives of the conference include :

Short-term goals of the conference:

The resume and coverage of  the previous working group’s results in order to elaboration another solutions which would be connected with functioning of the Rehabilitation Center Network in Poland.

The report of the solutions which were worked up before and  presentation of new suggestions to the RCN tasks.

Creation of the scientific consortium  destined to realisation of the researches related to activity of the wild animal rehabilitation centers.

Long-term goals:

Development and implementation of novel educational tools based on the functioning of the Animal Rehabilitation Centers( ARCs) in Poland.

Informational campaigning concerning the activity of ARC’s in Poland.

Amplification and implementation of functional solutions of ARC’s tasks, based on the proceedings of the following working groups:

I. Working group dedicated to research issues( exploiting scientific potential of the ARC’sto the researches)

II. A group dedicated to zootechnical issues ( developing technical standards for ARC’s In Poland, which Gould allow for both effective animal rehabilitation as well as fulfilling educational role of the ARC’s)

III. „Education and promotion- related group”( developing  educational tools as part of an educational system, based on the working of ARC’s)

IV. Network financing and juridical-related group( working out systemic solutions and long-term founding strategy for Rehabilitation Center Network)

 

The participation in the conference is for free (lunches and coffee breaks included)

approach and accommodation not included!