STATUTSTATUT


Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Fundacja założona pod nazwą „Pierwiosnek”, a obecnie funkcjonująca pod nazwą Fundacja Albatros, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
  Ewę Rumińską,
  Ewę Bancewicz,
  Annę Wójcik,
  Wojciecha Jędryczko,
  Ireneusza Podzińskiego,
  zwanych dalej fundatorami, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Bukwałd, gmina Dywity, powiat olsztyński.

 

§ 4.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym

w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe
    placówki terenowe.

 

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 6.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek

z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

§ 7.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiednika jej nazwy

w innych obcych językach.

 

§ 8.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 9.

Celami Fundacji są:

 1. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
 2. Edukacja w duchu głębokiej ekologii.
 3. Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy.
 4. Ochrona dzikich zwierząt i roślin oraz ich siedlisk.
 5. Inicjowanie, promowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych.
 6. Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
 7. Wspieranie rozwoju, aktywności i działań młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną oraz integracji międzypokoleniowej.

 

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.
 2. Udział w programach ochrony fauny i flory.
 3. Tworzenie i realizację własnych programów ochrony bioróżnorodności o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
 4. Współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi oraz innymi podmiotami w realizacji programów edukacyjnych.
 5. Edukację ekologiczną przez sztukę, sport i turystykę.
 6. Organizację seminariów, szkoleń, kursów, prelekcji, konferencji, sympozjów, paneli naukowych, zjazdów i obozów ornitologicznych, spotkań kół naukowych, wykładów o tematyce ekologicznej, ekofilozoficznej i pokrewnych, spotkań i odczytów podnoszących społeczną świadomość ekologiczną.
 7. Wypowiadanie się w kwestii wszelkich działań mających wpływ na stan środowiska naturalnego.
 8. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządowymi, instytucjami państwowymi i innymi podmiotami w egzekwowaniu obowiązującego prawa.
 9. Inicjatywy i programy badawcze w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska i ochrony zdrowia i życia.
 10. Opiekę rehabilitacyjną dla osób nie mogących sprawnie funkcjonować w społeczeństwie poprzez programy rehabilitacyjne z udziałem zwierząt.
 11. Inicjowanie kontaktów osób z kraju i zagranicy celem integracji, nabywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wymiany kulturowej.
 12. Organizowanie zjazdów, obozów i spotkań integracyjnych organizacji i środowisk powiązanych z działalnością ekologiczną z Polski i zagranicy.
 13. Organizowanie festiwali, konkursów i imprez artystycznych promujących naukę, edukację, oświatę i zdrowie.
 14. Upowszechnianie idei integracji europejskiej pod kątem ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej.
 15. Organizację i promocję wolontariatu.

 

§ 11.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 12.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 13.

Przychody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

 1. Darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów.
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
 4. Dochodów ze zbiórek, loterii i imprez publicznych.
 5. Odsetek bankowych oraz odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.
 6. Dywidend i zysków z akcji i udziałów.
 7. Wpływów z działalności  odpłatnej i gospodarczej.
 8. Wpływów z kontraktów na realizację zadań zleconych przez administrację publiczną.
 9. 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Innych wpływów nie zabronionych prawem.

 

§ 14.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. Oświadczenia w sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku i to tylko wówczas, gdy darowizna przewyższa dług.
 5. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie jej kosztów działania.

 

§ 15.

Fundacja nie może:

 1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
 4. Kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 16.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza

 

§ 17.

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w sferze pożytku publicznego. Przedmiotem działalności nieodpłatnej i odpłatnej wg PKD jest:

 1. Działalność weterynaryjna 75.0
 2. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z
 3. Wydawanie książek 58.11.Z
 4. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
 5.  Pozostałe formy edukacji artystycznej 85.52.Z
 6.  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
 7. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
 8. Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 73.11.Z

 

                                                             § 18.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Przedmiotem działalności gospodarczej wg PKD jest:

 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
 2. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
 3. Uprawa roślin przyprawowych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych 01.28.Z

 

 

                                                    § 19.

Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza kierowana przez Fundację wewnątrz struktury, prowadzona jest z dokładnym wyodrębnieniem przychodów i kosztów. Dochody z działalności służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków organów Fundacji i jej pracowników.

                          

Władze Fundacji

 

§ 20.

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 3. Członkowie władz Fundacji i jej pracownicy nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 20 pkt. 6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
 4. Członkowie władz Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Dla obsługi Fundacji Zarząd może utworzyć biuro Fundacji określając jego organizację i zakres czynności.

 

Rada Fundacji

 

§ 21.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z nie więcej niż sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady na trzyletnią kadencję. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Przewodniczący może być wybierany na kolejną kadencję.

 

§ 22.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie (w tym drogą elektroniczną).
 3. W przypadku obecności wszystkich Fundatorów możliwe jest odbycie w każdym czasie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji bez zachowania podanych wyżej wymogów i podejmowanie uchwał.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności minimum 50% uprawnionych; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 23.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 2. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 3. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 6. Zawieszanie w wykonywaniu funkcji Prezesa i Członków Zarządu.
 7. Wyznaczanie osoby fizycznej przejmującej obowiązki zawieszonego Prezesa Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zakupu lub zbycia nieruchomości.
 10. Podejmowanie, na wniosek Zarządu Fundacji, decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.


§ 24.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 25.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

§ 26.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  b) uchwalanie regulaminów,
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  h) prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

 

 

Inne organy Fundacji

 

§ 27.

Zarząd może uchwałą, zwykłą większością głosów, powoływać zadaniowe grupy robocze lub rady programowe.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28.


 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa:
  - jednoosobowo Prezes Zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego
  - dwóch członków zarządu łącznie w przypadku zarządu wieloosobowego
  - osoby upoważnione przez zarząd.
 2. Do zawierania umów o pracę z pracownikami Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

 

 

 

 

Zmiana Statutu

 

§ 29.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Uchwały o zmianie statutu Rada Fundacji podejmuje zwykłą większością  głosów w obecności minimum 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

Połączenie z inną fundacją

 

§ 30.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 31.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 32.

 1. W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 33.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały przy obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

§ 34.

Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 


https://docs.google.com/a/falbatros.pl/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZmFsYmF0cm9zLnBsfHd3d3xneDoyZGJmYTY2MTRmNjE4YmI5